arrow
arrow

Zgodnie ze „Społeczną Strategią Warszawy - Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020” m. st. Warszawy, podejmuje działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia niepracujących osób z różnymi niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

W związku z tym Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych adresowany do organizacji pozarządowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, umową z dnia 17 marca 2017, realizacja zadania została powierzona Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.”
W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla Nas!” planuje się objęcie wsparciem doradczym i szkoleniowym 480 osób z niepełnosprawnościami, z których 320 podejmie zatrudnienie w strukturach Urzędu m.st. Warszawy co najmniej na okres 3 miesięcy. Zadanie publiczne będzie realizowane do 31.12.2019 roku.
W celu realizacji tego zadania Stowarzyszenie powołało Warszawską Agencję Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami (WAZON). Agencja zatrudnia trenerów pracy, psychologa oraz doradcę zawodnego, których zadaniem jest przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do rekrutacji, towarzyszenie jej w tym procesie, a także wsparcie w nowym miejscu pracy.

Projekt w całości finansowany jest ze środków budżetu Miasta Stołecznego Warszawa.