arrow
arrow

Celem realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla nas!” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy oraz podnoszenie ich kwalifikacji.
Termin realizacji projektu: 01.02.2017 - 31.12.2019
Ze wsparcia Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami mogą skorzystać wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Uczestnikom projektu zaproponujemy:

 • diagnozę predyspozycji społeczno-zawodowych, w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia WHO (ICF),
 • doradztwo zawodowe,
 • asystę trenera pracy w całym procesie rekrutacji,
 • wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb,

Jakie są nasze zamierzenia:

 • przeprowadzenie diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych dla 480 osób (ICF),
 • doprowadzenie do zatrudnienia minimum 320 osób w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy,
 • opracowanie elektronicznego systemu monitorowania przebiegu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 • promowanie osób z niepełnosprawnościami, jako wartościowych i kompetentnych pracowników.

 

 Regulamin projektu
i regulamin rekrutacyjny
„Praca dla Nas!”

Realizator zadania publicznego
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Projekt
Zadanie publiczne pod tytułem „Praca dla Nas!”

Biuro projektu
02-823 Warszawa, ul. Mortkowicza 5

Kandydat na uczestnika projektu
Osoba, która chciałaby uczestniczyć w projekcie, ale nie została jeszcze do niego zakwalifikowana

Uczestnik projektu
Osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zakwalifikowana do projektu

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad, warunków i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektu.

Informacje podstawowe

§ 1

Realizatorem zadania publicznego jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, którego siedziba mieści się w Warszawie, przy ul. Jakuba Mortkowicza 5.

Projekt w 100% finansowany jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

Realizację projektu nadzoruje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Główny cel projektu

§ 2

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia minimum 320 osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) z różnymi niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy (wejście/powrót na rynek pracy).

Okres realizacji projektu

§ 3

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Projekt realizowany będzie w trybie ciągłym.

Grupa docelowa projektu

§ 4

Grupę docelową projektu stanowi 480 osób niepełnosprawnych (kobiet i mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, niepracujących.

Powyższe założenie projektu oznacza, że uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku aktywności zawodowej,
 • jest osobą niepracującą,
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • spełnia dodatkowe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Uczestnikiem projektu może być tylko taka osoba, którą można zidentyfikować i uzyskać od niej dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla której planowane jest poniesienie określonego wydatku. W związku z powyższym kandydat na uczestnika projektu musi podać dane osobowe, których zakres uwzględnia formularz rekrutacyjny, o którym mowa w § 5 Regulaminu.

Spełnienie warunków kwalifikowalności uczestnika w projekcie bada się na dzień przystąpienia danej osoby do projektu.

O spełnieniu warunków kwalifikowalności kandydata na uczestnika projektu decydować będzie personel projektu na etapie procesu rekrutacyjnego.

Proces rekrutacji

§ 5

Każdy kandydat na uczestnika projektu musi spełniać warunki kwalifikowalności określone w niniejszym Regulaminie.

Kandydat na uczestnika projektu wypełnia formularz rekrutacyjny, składa określone w nim oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny:

 • na stronie internetowej www.wazon.org.pl
 • w biurze projektu,
 • a także na spotkaniach informacyjnych o projekcie.

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić, podpisać a następnie dołączyć do niego niezbędne dokumenty
i dostarczyć do biura projektu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy:

 • złożyć osobiście w biurze projektu,
 • przesłać pocztą tradycyjną lub
 • przesłać pocztą elektroniczną (dopuszczalny wyłącznie skan dokumentów).

Dokumenty rekrutacyjne będą podlegały weryfikacji przez personel projektu.

W sytuacji stwierdzenia braków lub nieścisłości w przesłanych dokumentach, personel projektu podejmie działania zmierzające do skontaktowania się z kandydatem na uczestnika projektu i poinformuje go o uwagach do przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jednocześnie uzgadniając termin na ich uzupełnienie lub skorygowanie.

Jeżeli w uzgodnionym terminie kandydat na uczestnika projektu nie uzupełni lub nie skoryguje dokumentów rekrutacyjnych, nie podejmując jednocześnie próby kontaktu z Beneficjentem, zostanie skreślony z listy kandydatów na uczestników projektu.

Kandydaci na uczestników projektu, którzy dostarczą kompletne i poprawne dokumenty rekrutacyjne, po ich zweryfikowaniu przez personel projektu zostaną wpisani na listę kandydatów do projektu.

W formularzu rekrutacyjnym uczestnik projektu określa preferowany kanał komunikacyjny (telefon, e-mail) i zobowiązuje się tym samym, że w okresie udziału w projekcie kontakt z nim będzie tym kanałem możliwy i skuteczny.

O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik projektu zostanie poinformowany wybranym kanałem komunikacyjnym.

Dobór kandydata do udziału w projekcie, będzie uzależniony od stopnia zaawansowania realizowanego wsparcia i możliwości udzielenia nowemu uczestnikowi projektu pomocy z zachowaniem jej wysokiej jakości i kompleksowości.

Za rezygnację z udziału w projekcie uznaje się sytuację gdy:

 • uczestnik nie nawiąże kontaktu z trenerem pracy, doradcą zawodowym lub psychologiem, lub kontakt z nim będzie utrudniał realizację projektu,
 • uczestnik złoży na piśmie informację o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
 • uczestnik projektu naruszy inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.

O pozbawieniu danej osoby statusu uczestnika projektu, personel projektu poinformuje go wybranym kanałem komunikacyjnym.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami

§ 6

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z założeniami projektu 62.5 % uczestników projektu stanowić będą kobiety, ponieważ borykają się one m.in. z narzuconą im rolą społeczną oraz stereotypizacją.

Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego

§ 7

W ramach I etapu realizacji wsparcia przeprowadzona zostanie identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego uczestnika projektu.

Diagnoza predyspozycji zawodowych składa się z:

 • oceny predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym, której celem jest określenie ogólnych kompetencji miękkich, w tym komunikacyjnych, cech osobowości i ogólnych zdolności uczenia się i nabywania umiejętności, a także motywacja do podjęcia zatrudnienia i uczestniczenia w życiu społecznym.
 • diagnoza sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy, której celem jest zweryfikowanie, jakiego rodzaju pracę może wykonywać uczestnik projektu, czy jego ograniczenia wynikające z niepełnosprawności utrudniają bądź wykluczają określony rodzaj aktywności zawodowej. Diagnoza przebiega dwuetapowo: diagnostyka podstawowa polega na zebraniu podstawowych informacji o uczestniku projektu, ustaleniu przeciwwskazań do przeprowadzenia testów oraz docelowe przeprowadzenie testów funkcjonalnych.
 • wykonanie prób pracy, czyli badanie, które kładzie nacisk na rozmaite techniki symulacyjne, które możliwie wiernie oddają realną sytuację pracy i są szczególnie trafne w przewidywaniu efektywności na konkretnym stanowisku. Każdy uczestnik projektu będzie wykonywał od 2 – 4 prób pracy w zależności od możliwości fizycznych, predyspozycji oraz aspiracji zawodowych. Ilość wykonywanych przez osobę prób pracy zależy od rodzaju prób na jakie jest kierowana.

Wywiad z doradcą zawodowym.

Po przeprowadzeniu testów opracowana zostanie diagnoza kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i sprawności fizycznej umożliwiająca wytyczenie kierunku wsparcia i rozwoju zawodowego – w formie Indywidualnego Profilu Kategorialnego.

Szacowany czas trwania wsparcia – 6 godzin. Udział uczestnika projektu w tym etapie jest obligatoryjny, ponieważ diagnoza kompetencji określa dalszy kierunek udzielanego wsparcia. Nierozpoczęcie lub przerwanie udziału w diagnozie jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie.

Czas i miejsce realizacji wsparcia ustala z uczestnikiem projektu personel projektu.

W sytuacji, gdy uprzednio ustalony termin realizacji wsparcia nie będzie mógł być przez którąkolwiek ze stron dotrzymany, wspólnie ustalony zostanie inny dogodny i realny termin realizacji wsparcia.

Uczestnik projektu na miejsce realizacji wsparcia przyjeżdża we własnym zakresie.

Szkolenie

§ 8

W ramach projektu 375 uczestników będzie miało możliwość skorzystania z następujących szkoleń:

 • Szkolenia uzupełniające lub podwyższające kompetencje zawodowe
 • Szkolenia umożliwiające uczestnikom nabycie kluczowych umiejętności
 • Szkolenia będą dostosowane do zdefiniowanych wspólnie z doradcą zawodowym potrzeb uczestnika.
 • Szkolenie będzie realizowane przez instytucję szkoleniową zewnętrzną w stosunku do Realizatora zadania publicznego.

Pośrednictwo pracy

§ 9

Pośrednictwo pracy realizowane będzie przez trenerów pracy i doradcę zawodowego.

Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i będzie nieodłącznie towarzyszyć każdej formie aktywizacji uczestników projektu.

Do zadań trenera pracy należy:

 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami Urzędu Miasta St. Warszawy, biur oraz urzędów dzielnic odpowiedzialnymi za rekrutację nowych pracowników;
 • pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, rejestrowanie tych informacji i stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania tych miejsc pracy;
 • przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu w celu zebrania informacji na temat poszukiwanej przez niego pracy;
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w miesiącu, rozmowy z uczestnikiem projektu w celu weryfikacji oczekiwań i możliwości podjęcia pracy;
 • udzielanie uczestnikowi projektu informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania;
 • asystowanie uczestnikowi projektu w procesie rekrutacyjnym, przy podpisaniu umowy oraz w razie potrzeby w miejscu pracy (maksymalnie 3 miesiące od daty podpisania umowy);
 • dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy;
 • dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami
  i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami sugestiami komórki zatrudniającej, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy, dokonanej samodzielnie, z udziałem doradcy zawodowego;
 • pozyskiwanie informacji o lokalnym rynku pracy, jak: liczba, rodzaje i formy prawne podmiotów zatrudniających, ich potrzeby kadrowe, tendencje zatrudnienia, możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, dynamika rozwoju lokalnego rynku pracy, zapotrzebowanie na usługi związane z prowadzeniem pośrednictwa pracy, zaplecze kadrowe lokalnego rynku;
 • przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy i podmiotach zatrudniających.

Po zakończonym procesie rekrutacji, każdy uczestnik projektu otrzyma kontakt do jednego trenera pracy,
z którym pozostanie w stałym kontakcie.

Kontakt uczestnika projektu z trenerem pracy będzie odbywał się na ustalonych uprzednio warunkach (forma i przedział czasowy ustalą trenerzy z uczestnikami projektu).

Obowiązki uczestnika projektu

§ 10

Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

 • pełnego i sumiennego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego etapach realizacji projektu;
 • dołożenia należytej staranności w celu ukończenia udziału w projekcie.

Do obowiązków uczestnika projektu należy aktywny udział w przewidzianych w projekcie formach wsparcia, zaangażowanie i staranność w działaniach, oraz współpraca ze specjalistami.

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik projektu zobowiązany jest do udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy, w tym formy i warunków zatrudnienia.

Uczestnik projektu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia trenera pracy o podjęciu zatrudnienia.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych mających na celu pomiar satysfakcji z udzielonego mu wsparcia oraz pomiar innych czynników istotnych z punktu widzenia jakości wdrażanego projektu.

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie

§ 11

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora (Lidera) pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty).

Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:

 • przekroczenia 20% nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia,
 • rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie, udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz wykazywania zachowań agresywnych w stosunku do personelu i uczestników projektu),
 • stanu psycho-fizycznego uniemożliwiającego realizację zadań projektowych i podjęcie pracy
  w strukturach Urzędu m.st. Warszawy,
 • podania w Dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
 • naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy uczestnictwa.

Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.

W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków uczestnictwa w projekcie, gdyby Urząd m.st. Warszawy, jako Zleceniodawca realizacji zadania publicznego, uznał Uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.

Postanowienia końcowe

§ 12

Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej projektu „Praca dla Nas!”

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zasady realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe obowiązujące w Urzędzie Miasta St. Warszawa.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.wazon.org.pl


 
Raport z ewaluacji projektu pt.: "Praca dla Nas!" - Pobierz

Raport dotyczący analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy w roku 2017 zrealizowany w ramach projektu pt.: "Praca dla Nas!" - Pobierz