arrow
arrow

Celem realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla nas!” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy oraz podnoszenie ich kwalifikacji.
Termin realizacji projektu: 01.02.2017 - 31.12.2019
Ze wsparcia Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami mogą skorzystać wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Uczestnikom projektu zaproponujemy:

 • diagnozę predyspozycji społeczno-zawodowych, w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia WHO (ICF),
 • doradztwo zawodowe,
 • asystę trenera pracy w całym procesie rekrutacji,
 • wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb,

Jakie są nasze zamierzenia:

 • przeprowadzenie diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych dla 480 osób (ICF),
 • doprowadzenie do zatrudnienia minimum 320 osób w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy,
 • opracowanie elektronicznego systemu monitorowania przebiegu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 • promowanie osób z niepełnosprawnościami, jako wartościowych i kompetentnych pracowników.

 

 Regulamin projektu
i regulamin rekrutacyjny
„Praca dla Nas!”

Realizator zadania publicznego
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Projekt
Zadanie publiczne pod tytułem „Praca dla Nas!”

Biuro projektu
02-823 Warszawa, ul. Mortkowicza 5

Kandydat na uczestnika projektu
Osoba, która chciałaby uczestniczyć w projekcie, ale nie została jeszcze do niego zakwalifikowana

Uczestnik projektu
Osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zakwalifikowana do projektu

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad, warunków i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektu.

Informacje podstawowe

§ 1

Realizatorem zadania publicznego jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, którego siedziba mieści się w Warszawie, przy ul. Jakuba Mortkowicza 5.

Projekt w 100% finansowany jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

Realizację projektu nadzoruje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Główny cel projektu

§ 2

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia minimum 320 osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) z różnymi niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy (wejście/powrót na rynek pracy).

Okres realizacji projektu

§ 3

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Projekt realizowany będzie w trybie ciągłym.

Grupa docelowa projektu

§ 4

Grupę docelową projektu stanowi 480 osób niepełnosprawnych (kobiet i mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, niepracujących.

Powyższe założenie projektu oznacza, że uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku aktywności zawodowej,
 • jest osobą niepracującą,
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • spełnia dodatkowe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Uczestnikiem projektu może być tylko taka osoba, którą można zidentyfikować i uzyskać od niej dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla której planowane jest poniesienie określonego wydatku. W związku z powyższym kandydat na uczestnika projektu musi podać dane osobowe, których zakres uwzględnia formularz rekrutacyjny, o którym mowa w § 5 Regulaminu.

Spełnienie warunków kwalifikowalności uczestnika w projekcie bada się na dzień przystąpienia danej osoby do projektu.

O spełnieniu warunków kwalifikowalności kandydata na uczestnika projektu decydować będzie personel projektu na etapie procesu rekrutacyjnego.

Proces rekrutacji

§ 5

Każdy kandydat na uczestnika projektu musi spełniać warunki kwalifikowalności określone w niniejszym Regulaminie.

Kandydat na uczestnika projektu wypełnia formularz rekrutacyjny, składa określone w nim oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny:

 • na stronie internetowej www.wazon.org.pl
 • w biurze projektu,
 • a także na spotkaniach informacyjnych o projekcie.

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić, podpisać a następnie dołączyć do niego niezbędne dokumenty
i dostarczyć do biura projektu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy:

 • złożyć osobiście w biurze projektu,
 • przesłać pocztą tradycyjną lub
 • przesłać pocztą elektroniczną (dopuszczalny wyłącznie skan dokumentów).

Dokumenty rekrutacyjne będą podlegały weryfikacji przez personel projektu.

W sytuacji stwierdzenia braków lub nieścisłości w przesłanych dokumentach, personel projektu podejmie działania zmierzające do skontaktowania się z kandydatem na uczestnika projektu i poinformuje go o uwagach do przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jednocześnie uzgadniając termin na ich uzupełnienie lub skorygowanie.

Jeżeli w uzgodnionym terminie kandydat na uczestnika projektu nie uzupełni lub nie skoryguje dokumentów rekrutacyjnych, nie podejmując jednocześnie próby kontaktu z Beneficjentem, zostanie skreślony z listy kandydatów na uczestników projektu.

Kandydaci na uczestników projektu, którzy dostarczą kompletne i poprawne dokumenty rekrutacyjne, po ich zweryfikowaniu przez personel projektu zostaną wpisani na listę kandydatów do projektu.

W formularzu rekrutacyjnym uczestnik projektu określa preferowany kanał komunikacyjny (telefon, e-mail) i zobowiązuje się tym samym, że w okresie udziału w projekcie kontakt z nim będzie tym kanałem możliwy i skuteczny.

O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik projektu zostanie poinformowany wybranym kanałem komunikacyjnym.

Dobór kandydata do udziału w projekcie, będzie uzależniony od stopnia zaawansowania realizowanego wsparcia i możliwości udzielenia nowemu uczestnikowi projektu pomocy z zachowaniem jej wysokiej jakości i kompleksowości.

Za rezygnację z udziału w projekcie uznaje się sytuację gdy:

 • uczestnik nie nawiąże kontaktu z trenerem pracy, doradcą zawodowym lub psychologiem, lub kontakt z nim będzie utrudniał realizację projektu,
 • uczestnik złoży na piśmie informację o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
 • uczestnik projektu naruszy inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.

O pozbawieniu danej osoby statusu uczestnika projektu, personel projektu poinformuje go wybranym kanałem komunikacyjnym.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami

§ 6

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z założeniami projektu 62.5 % uczestników projektu stanowić będą kobiety, ponieważ borykają się one m.in. z narzuconą im rolą społeczną oraz stereotypizacją.

Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego

§ 7

W ramach I etapu realizacji wsparcia przeprowadzona zostanie identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego uczestnika projektu.

Diagnoza predyspozycji zawodowych składa się z:

 • oceny predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym, której celem jest określenie ogólnych kompetencji miękkich, w tym komunikacyjnych, cech osobowości i ogólnych zdolności uczenia się i nabywania umiejętności, a także motywacja do podjęcia zatrudnienia i uczestniczenia w życiu społecznym.
 • diagnoza sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy, której celem jest zweryfikowanie, jakiego rodzaju pracę może wykonywać uczestnik projektu, czy jego ograniczenia wynikające z niepełnosprawności utrudniają bądź wykluczają określony rodzaj aktywności zawodowej. Diagnoza przebiega dwuetapowo: diagnostyka podstawowa polega na zebraniu podstawowych informacji o uczestniku projektu, ustaleniu przeciwwskazań do przeprowadzenia testów oraz docelowe przeprowadzenie testów funkcjonalnych.
 • wykonanie prób pracy, czyli badanie, które kładzie nacisk na rozmaite techniki symulacyjne, które możliwie wiernie oddają realną sytuację pracy i są szczególnie trafne w przewidywaniu efektywności na konkretnym stanowisku. Każdy uczestnik projektu będzie wykonywał od 2 – 4 prób pracy w zależności od możliwości fizycznych, predyspozycji oraz aspiracji zawodowych. Ilość wykonywanych przez osobę prób pracy zależy od rodzaju prób na jakie jest kierowana.

Wywiad z doradcą zawodowym.

Po przeprowadzeniu testów opracowana zostanie diagnoza kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i sprawności fizycznej umożliwiająca wytyczenie kierunku wsparcia i rozwoju zawodowego – w formie Indywidualnego Profilu Kategorialnego.

Szacowany czas trwania wsparcia – 6 godzin. Udział uczestnika projektu w tym etapie jest obligatoryjny, ponieważ diagnoza kompetencji określa dalszy kierunek udzielanego wsparcia. Nierozpoczęcie lub przerwanie udziału w diagnozie jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie.

Czas i miejsce realizacji wsparcia ustala z uczestnikiem projektu personel projektu.

W sytuacji, gdy uprzednio ustalony termin realizacji wsparcia nie będzie mógł być przez którąkolwiek ze stron dotrzymany, wspólnie ustalony zostanie inny dogodny i realny termin realizacji wsparcia.

Uczestnik projektu na miejsce realizacji wsparcia przyjeżdża we własnym zakresie.

Szkolenie

§ 8

W ramach projektu 375 uczestników będzie miało możliwość skorzystania z następujących szkoleń:

 • Szkolenia uzupełniające lub podwyższające kompetencje zawodowe
 • Szkolenia umożliwiające uczestnikom nabycie kluczowych umiejętności
 • Szkolenia będą dostosowane do zdefiniowanych wspólnie z doradcą zawodowym potrzeb uczestnika.
 • Szkolenie będzie realizowane przez instytucję szkoleniową zewnętrzną w stosunku do Realizatora zadania publicznego.

Pośrednictwo pracy

§ 9

Pośrednictwo pracy realizowane będzie przez trenerów pracy i doradcę zawodowego.

Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i będzie nieodłącznie towarzyszyć każdej formie aktywizacji uczestników projektu.

Do zadań trenera pracy należy:

 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami Urzędu Miasta St. Warszawy, biur oraz urzędów dzielnic odpowiedzialnymi za rekrutację nowych pracowników;
 • pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, rejestrowanie tych informacji i stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania tych miejsc pracy;
 • przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu w celu zebrania informacji na temat poszukiwanej przez niego pracy;
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w miesiącu, rozmowy z uczestnikiem projektu w celu weryfikacji oczekiwań i możliwości podjęcia pracy;
 • udzielanie uczestnikowi projektu informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania;
 • asystowanie uczestnikowi projektu w procesie rekrutacyjnym, przy podpisaniu umowy oraz w razie potrzeby w miejscu pracy (maksymalnie 3 miesiące od daty podpisania umowy);
 • dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy;
 • dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami
  i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami sugestiami komórki zatrudniającej, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy, dokonanej samodzielnie, z udziałem doradcy zawodowego;
 • pozyskiwanie informacji o lokalnym rynku pracy, jak: liczba, rodzaje i formy prawne podmiotów zatrudniających, ich potrzeby kadrowe, tendencje zatrudnienia, możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, dynamika rozwoju lokalnego rynku pracy, zapotrzebowanie na usługi związane z prowadzeniem pośrednictwa pracy, zaplecze kadrowe lokalnego rynku;
 • przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy i podmiotach zatrudniających.

Po zakończonym procesie rekrutacji, każdy uczestnik projektu otrzyma kontakt do jednego trenera pracy,
z którym pozostanie w stałym kontakcie.

Kontakt uczestnika projektu z trenerem pracy będzie odbywał się na ustalonych uprzednio warunkach (forma i przedział czasowy ustalą trenerzy z uczestnikami projektu).

Obowiązki uczestnika projektu

§ 10

Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

 • pełnego i sumiennego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego etapach realizacji projektu;
 • dołożenia należytej staranności w celu ukończenia udziału w projekcie.

Do obowiązków uczestnika projektu należy aktywny udział w przewidzianych w projekcie formach wsparcia, zaangażowanie i staranność w działaniach, oraz współpraca ze specjalistami.

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik projektu zobowiązany jest do udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy, w tym formy i warunków zatrudnienia.

Uczestnik projektu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia trenera pracy o podjęciu zatrudnienia.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych mających na celu pomiar satysfakcji z udzielonego mu wsparcia oraz pomiar innych czynników istotnych z punktu widzenia jakości wdrażanego projektu.

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie

§ 11

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora (Lidera) pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty).

Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:

 • przekroczenia 20% nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia,
 • rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie, udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz wykazywania zachowań agresywnych w stosunku do personelu i uczestników projektu),
 • stanu psycho-fizycznego uniemożliwiającego realizację zadań projektowych i podjęcie pracy
  w strukturach Urzędu m.st. Warszawy,
 • podania w Dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
 • naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy uczestnictwa.

Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.

W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków uczestnictwa w projekcie, gdyby Urząd m.st. Warszawy, jako Zleceniodawca realizacji zadania publicznego, uznał Uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.

Postanowienia końcowe

§ 12

Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej projektu „Praca dla Nas!”

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zasady realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe obowiązujące w Urzędzie Miasta St. Warszawa.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.wazon.org.pl


 
Raport z ewaluacji projektu pt.: "Praca dla Nas!" - Pobierz

Raport dotyczący analizy potrzeb w zakresie stanowisk pracy w roku 2017 zrealizowany w ramach projektu pt.: "Praca dla Nas!" - Pobierz

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej: Informacje

Rozumiem

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: http://wazon.org.pl/ („Serwis”). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
1.2. Operatorem Serwisu jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa („ADO”).
1.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy Serwisu”) i ich zachowaniu w następujący sposób:

(a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu informacje w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie,
(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

1.5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
1.6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2. PLIKI COOKIES

2.1. Serwis korzysta z plików cookies.
2.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

(a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony,
(b) w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania, zawartości i struktury strony internetowej.

2.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2.6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.
2.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
2.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3. LOGI SERWERA

3.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
3.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

(a) czas nadejścia zapytania,
(b) czas wysłania odpowiedzi,
(c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
(d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
(e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
(f) informacje o przeglądarce Użytkownika Serwisu,
(g) informacje o adresie IP.

3.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu.
3.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Od Użytkowników Serwisu zbieramy dane osobowe wyłącznie w przypadku dobrowolnego wypełnienia przez nich formularzy elektronicznych, dostępnych w Serwisie.
4.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa („ADO”).
4.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, może następować w celu, dla jakiego dane zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika Serwisu, w tym:

(a) w celu obsługi zgłoszenia, skontaktowania się bądź udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
(b) wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
(c) wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4.4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu będą podmioty współpracujące z ADO w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt 4.3. powyżej.
4.5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwione cele wskazane w pkt 4.3. powyżej.
4.6. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.7. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie biuro@wazon.org.pl.
4.8. Użytkownicy Serwisu mają prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 17 kwietnia 2016 r.
4.9. Podanie danych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
4.10. Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4.11. ADO będzie się kontaktował z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
4.12. ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4.13. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być przesyłane na adres email wskazany w punkcie 4.7 powyżej.