arrow
arrow

 

 

logo Zakochaj si w Warszawie jeszcze mniejsze ekon stowarzyszenie big2b

WARSZAWSKA AGENCJA ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla Nas!”
zleconego i finansowanego przez Urząd m. st. Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista ds. inwestycji i remontów
Nr ref:  DZ-XV/3254/2019/WIR/EOS
Do zadań kandydata będzie należało:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami, bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,

• współpraca w sporządzaniu propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, przygotowanie zleceń do Wydziału Zamówień Publicznych i Zezwoleń na przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz udziału w pracach komisji przetargowych działających w Urzędzie i innych Komisjach, współpraca z właściwymi Biurami, w tym uzyskiwanie stosownych opinii w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,

• prowadzenie spraw związanych z okresami gwarancyjnymi na roboty wykonane w obiektach (komisje, wnioski do księgowości), opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,

• wnioskowanie zmian, opracowywanie projektów nowych procedur i schematów postępowania, przygotowywanie propozycji procedur, regulaminów,

• reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, w tym bezpośrednia obsługa interesanta, w zakresie podstawowych problemów wymagających znajomości organizacji Urzędu oraz stosowanych w nim procedur w celu rozwiązania bardziej złożonych spraw,

• praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ustroju m.st. Warszawy, kodeksu postępowania administracyjnego

 

Od kandydatów oczekujemy:
    • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
    •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
    •  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    • nieposzlakowana opinia
    • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną
    • identyfikacja z Urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, dążenie do rezultatów 
    • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu inżynierii lądowej, świetlnej, mostów, infrastruktury, geodezji
    • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
    • minimum 4-letni staż pracy
    • doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat z zakresu inwestycji i/lub infrastruktury lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego z zakresu inwestycji i/lub infrastruktury oraz 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi 

CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, prosimy przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania dokumentów: 27.05.2019

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki „Zgłoś się >>”, dostępnej w prawnym górnym rogu ekranu.