arrow
arrow

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STOWARZYSZENIA „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

 

 1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”), tj.:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Praca dla Nas!”, zleconego i finansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy („Projekt”);
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego Stowarzyszenie gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego Stowarzyszenie będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz ze strony internetowej www.wazon.org.pl („Strona Internetowa”) lub wypełniłeś/aś formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej;
 • jesteś Kandydatem na Uczestnika Projektu „Praca dla Nas!”, tj. osobą, która chciałaby uczestniczyć w Projekcie, ale nie została jeszcze do niego zakwalifikowana;
 • jesteś Uczestnikiem Projektu „Praca dla Nas!”, tj. osobą, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji i została zakwalifikowana do Projektu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”)

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
ul. Mortkowicza 5
02-823 Warszawa
(„Administrator”, „my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na w/w adres korespondencyjny bądź pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 1. JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością na Stronie Internetowej. Będą to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Kandydatem na Uczestnika Projektu „Praca dla Nas!” zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie realizacji procesu rekrutacji na Uczestnika Projektu, w szczególności w związku z wypełnieniem i złożeniem Formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz w trakcie spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji e-mail.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Projektu „Praca dla Nas!” zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z realizacją Projektu. Są to w szczególności dane wskazane w Formularzu rekrutacyjnym, dane zawarte w przekazanych przez Ciebie dokumentach oraz dane pozyskane w trakcie przeprowadzanych diagnoz predyspozycji zawodowych.

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu skontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w celach niezbędnych do administrowania (zarządzania) Stroną Internetową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Kandydatem na Uczestnika Projektu „Praca dla Nas!”, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji w Projekcie oraz w celach kontrolnych i sprawozdawczych z Projektu;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami oraz cele archiwalne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Projektu „Praca dla Nas!”, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody - w tych wszystkich przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia i wykonania Umowy uczestnictwa w projekcie „Praca dla Nas!”, realizowanego w ramach zadania publicznego zleconego i finansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami oraz cele archiwalne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, który powierzył nam realizację zadania publicznego pt. „Praca dla Nas!”;
 3. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, w szczególności podmiotom uczestniczącym w realizacji Projektu na zlecenie Administratora.

W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane – tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Stroną Internetową.  

Jeżeli jesteś Kandydatem na Uczestnika Projektu „Praca dla Nas!” Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., a po tym czasie – przez okres 5 lat, odpowiadający okresowi niezbędnej archiwizacji dokumentacji projektowej.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Projektu „Praca dla Nas!” Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., a po tym czasie – przez okres 5 lat, odpowiadający okresowi niezbędnej archiwizacji dokumentacji projektowej.

 1. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail, wskazanym w pkt 2 Polityki.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

 1. uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą;
 2. uniemożliwi Ci wzięcie udziału w procesie rekrutacji na uczestnika Projektu;
 3. uniemożliwi Ci wzięcie udziału w Projekcie

      9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.