arrow
arrow

 

 

logo Zakochaj si w Warszawie jeszcze mniejsze ekon stowarzyszenie big2b

WARSZAWSKA AGENCJA ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla Nas!”
zleconego i finansowanego przez Urząd m. st. Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor do spraw koordynacji realizacji i rozliczania projektów 
Nr ref:   DZ-XIV/3252/2019/WOD/MBL
Do zadań kandydata będzie należało:

 

 • prowadzenie działań umożliwiających aplikowanie o środki zewnętrzne, informowanie o konkursach i projektach współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych, współpraca z właściwymi komórkami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi dotycząca przygotowania projektów,
 • analiza oraz pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do stworzenia projektu, w tym przygotowanie budżetu projektu, harmonogramu rzeczowego, wniosków aplikacyjnych za pomocą generatorów wniosków, dokumentacji oraz niezbędnych załączników (formalnych i merytorycznych),
 • przygotowywanie i prowadzenie zestawień, analiz, podsumowań, raportów i sprawozdań, ewaluacja projektów, archiwizacja dokumentów,
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał, upoważnień, pełnomocnictw, regulaminów i propozycji wewnętrznych regulacji prawnych
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną spotkań, konferencji oraz prowadzenie spraw organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła, zarządzanie dokumentacją, publikowanie informacji publicznych w BIP,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ustroju m.st. Warszawy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rewitalizacji, Statutu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, dokumenty programowe dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020. 
Od kandydatów oczekujemy:
   • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • nieposzlakowana opinia
   • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną
   • identyfikacja z urzędem, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, komunikacja, sumienność, samodzielność
   • wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Finanse, Administracja samorządowa lub publiczna
   • wiedza specjalistyczna niezbędna do podjęcia pracy na stanowisku
   • dobra znajomość języka angielskiego 
   • minimum 3 lata stażu pracy
   • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lata w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów i/lub doświadczenie w zakresie wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych 

CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, prosimy przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin składania dokumentów: 26.05.2019

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki „Zgłoś się >>”, dostępnej w prawnym górnym rogu ekranu.