arrow
arrow

 

 

logo Zakochaj si w Warszawie jeszcze mniejsze ekon stowarzyszenie big2b

WARSZAWSKA AGENCJA ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla Nas!”
zleconego i finansowanego przez Urząd m. st. Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista ds. inwestycji i remontów
Nr ref:      DZ-XV/3321/2019/WIR/AMA
Do zadań kandydata będzie należało:
 • prowadzenie  spraw  związanych  z  realizacją  zadań  inwestycyjnych,  określonych  w  załączniku  dzielnicowym  do  uchwały  budżetowejm.st.  Warszawy  i  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,  pełnienie  funkcji  nadzoru  inwestorskiego  i  realizacja  zadań  zgodnie  z  zawartymi umowami, bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
 • współpraca  w  sporządzaniu  propozycji  (w  zakresie  finansowym  i  rzeczowym)  zadań  inwestycyjnych  do  uwzględnienia  w  załączniku dzielnicowym  do  uchwały  budżetowej  m.st. Warszawy  i Wieloletniej  Prognozie Finansowej,  przygotowanie  zleceń  do Wydziału  Zamówień Publicznych  i  Zezwoleń  na  przeprowadzenie  procedur  o  udzielenie  zamówień  publicznych  oraz  udziału  w  pracach  komisji  przetargowych działających w Urzędzie i innych Komisjach, współpraca z właściwymi Biurami, w tym uzyskiwanie stosownych opinii w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie  spraw  związanych  z  okresami  gwarancyjnymi  na  roboty  wykonane  w  obiektach  (komisje,wnioskido  księgowości),  opracowywanie  sprawozdawczości  (w  zakresie  finansowym   i rzeczowym)  dotyczącej  zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
 • wnioskowanie  zmian,  opracowywanie  projektów  nowych  procedur  i  schematów  postępowania,  przygotowywanie propozycji procedur, regulaminów,
 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, w tym bezpośrednia obsługa interesanta, w zakresie podstawowych problemów wymagających znajomości organizacji Urzędu oraz stosowanych w nim procedur w celu rozwiązania bardziej złożonych spraw.
 • praca na stanowisku związana jestze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych:prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ustroju m.st. Warszawy,kodeksu postępowania administracyjnego
Od kandydatów oczekujemy:
   • orzeczenie o niepełnosprawności,
   • obywatelstwo polskie,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nieposzlakowana opinia,
   • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.
   • identyfikacja z Urzędem, znajomość przepisów i procedur, dążenie do rezultatów, samodzielność, komunikacja, współpraca, sumienność. 
   • wykształcenie  wyższe minimum  I  stopnia-kierunki techniczne: Inżynieria  lądowa,  świetlna,  mostów,  infrastruktura, geodezja,
    minimum 4-letni staż pracy,
   • doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat z zakresu inwestycji i/lub infrastruktury lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego z zakresu inwestycji i/lub infrastruktury oraz 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
   • pożądane kompetencje:identyfikacja z urzędem, samodzielność, komunikatywność

 

Termin aplikowania na stanowisko: 17.06.2019

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki „Zgłoś się >>”, dostępnej w prawnym górnym rogu ekranu.